cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 5สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 1 บรรยายโดย อาจารย์กันตวีร์  เวียงสิมา อาจารย์สาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Zoom และเผยแพร่ผ่าน Facebook สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 
จัดทำโดย  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

phakdee.r 692 View