cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 4สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายโดย คุณสมโภชน์ ชุ่มหฤทัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยมาโซล จำกัด รูปแบบออนไลน์ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Zoom และเผยแพร่ผ่าน Facebook สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

phakdee.r 677 View