cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2564


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) เพื่อพิจารณาการจัดหลักสูตร Work-integrated Learning : WIL /Cooperative and Work Integrated Education Program : CWIE โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา และแสดงความยินดีกับ นายธีรพล  ขุนเมือง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับที่สูงของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี ที่รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 

phakdee.r 678 View