cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

โครงการอบรมหลักสูตร เส้นทางสู่การเป็น Startup

     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการการจัดอบรมหลักสูตร“เส้นทางสู่การเป็น Startup” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ห้องเธียร์เตอร์) ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ๒ ท่าน คือ นายธนรัฏฐ์  ธนาเตชะวงศ์ กรรมการบริษัท มอร์นิ่งมันเดย์ จำกัด และนายเอกสิทธิ์ ภาคเรณู ผู้ประกอบธุรกิจ SME ผู้บริหารร้านก๋วยเตี๋ยวพี่โหนก อยุธยา โดยมีอาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาทั้ง 6 คณะฯ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ทำให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างธุรกิจ Startup และธุรกิจ SME การมีความคิดริเริ่มสร้างค์ในธุรกิจ Startup และแนวทางการบริหารธุรกิจ SME และความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Entrepreneur)

รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
เว็บไซต์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ https://coop.rmutsb.ac.th
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://register.rmutsb.ac.th
รูปภาพเพิ่มเติมเพจสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ FB FANPAGE : facebook.com/cwierus
 
ข้อมูล นายเทวัน พุ่มชะบา  จัดทำโดย งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

suwasan.k 151 View