cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2565สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) เพื่อพิจารณาการปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. 2552 และพิจารณาการส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา และแสดงความยินดีกับ นายสมชาติ  สุภารี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม และแสดงความยินดีกับ นายประทีป  ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา


 
จัดทำโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

phakdee.r 699 View