cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

ประชุมเตรียมความพร้อมงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

     วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นเครือข่ายภาคกลางตอนบน ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 5 เมษายน 2567 และประชุมงานเพื่อวางแผนงานการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
เว็บไซต์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ https://coop.rmutsb.ac.th
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://register.rmutsb.ac.th
รูปภาพเพิ่มเติมเพจสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ FB FANPAGE : facebook.com/cwierus
 
ข้อมูล/จัดทำโดย งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

suwasan.k 135 View