cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

โครงการ “ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษาและศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา”


     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการ “ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษาและศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา และผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านสหกิจศึกษาฯ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อปรับใช้ในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพัชญ์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ แหงมงาม ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ <<

เว็บไซต์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ https://coop.rmutsb.ac.th
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://register.rmutsb.ac.th
รูปภาพเพิ่มเติมเพจสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ FB FANPAGE : facebook.com/cwierus
 
ข้อมูล ธงพร กิตติศุภคุณ   จัดทำโดย งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

suwasan.k 28 View