cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2566


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา และติดตามการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฎิบัติการสอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา
 
จัดทำโดย  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 
 

phakdee.r 161 View