cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

มทร.สุวรรณภูมิและบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และนางสาววราพร  ละมูลตรี ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อการสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

เว็บไซต์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ https://coop.rmutsb.ac.th
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://register.rmutsb.ac.th
 
จัดทำโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 

phakdee.r 796 View