cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา     เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในหัวข้อ ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบออนไลน์ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Zoom และเผยแพร่ผ่าน Facebook สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ


 

phakdee.r 678 View