cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

ผ่านแผน 4ปีแผนการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรม รับยุค New-Nomal “มทร.สุวรรณภูมิ” รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เข้มข้นด้วยสหกิจศึกษาเรียนรู้คู่ลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย เรียนจบทำงานได้ทันที มีคืนกำไรสู่ชุมชน

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทรส.) หรือ มทร.สุวรรณภูมิ  ในฐานะประธานคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า "คมชัดลึกออนไลน์" ว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับโรคโควิด-19 ทำให้เห็นว่าประเทศไหนที่มีการพัฒนานวัตกรรมได้มากกว่า ย่อมได้เปรียบ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยต้องเดินหน้า เรื่องเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างจริงจัง และรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมทั้ง ฟื้นฟูประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านไป
"ซึ่งจุดสำคัญที่สุด คือการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อม มีองค์ความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้จริงหลังจบจากรั้วมหาวิทยาลัย"กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิม มทร.สุวรรณภูมิ กล่าว

โดย มทร.สุวรรณภูมิ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้ไว้อย่างต่อเนื่อง อาทิการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและกำลังคนที่มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะวิชาชีพอย่างมืออาชีพเข้าใจแนวคิดการพัฒนา นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

และเพื่อให้การดำเนินการบรรลุ เป้าหมายอย่างรวดเร็วได้มีการกำหนดแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไว้ด้วยโดยมีจุดเน้น ทิศทางและเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญ ของ มทร.สุวรรณภูมิ ภายใต้ “แผนพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต”พ.ศ 2566 -2570นายธีรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยมีจุดเน้นทางด้านการเรียน การสอน เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และการเป็นผู้ประกอบการ
ทั้งระดับปริญญา(Degree) และ ระดับประกาศนียบัตร(Non-degree)โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ 1.การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 2.เทคนิคยานยนต์สมัยใหม่และ3.หุ่นยนต์สมัยใหม่ และด้านเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปผลิตผลการเกษตรแบบปราณีต และแม่นยำ

ซึ่งมีศูนย์เชี่ยวชาญเพื่อผลิตกำลังคนทั้ง 3 ด้าน ควบคู่กับการให้บริการทางวิชาการร่วมกับเครือข่าย เช่น สถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงด้วย

ซึ่งมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นการเรียนออนไลน์มากขึ้น บุคลากรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงานตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วทำให้กำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆ ต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการ Re-skill /Up-skill/New-skill อย่างต่อเนื่อง(การเรียนรู้ตลอดชีวิต)ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหน่วยหลักของประเทศ ในการสร้างคน คุณภาพ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

"บัณฑิตของ มทร.สุวรรณภูมิ จะรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เข้มข้นด้วยสหกิจศึกษา เรียนรู้คู่ลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย เก่งไอที เก่งนวัตกรรม มีทักษะวิชาชีพ เมื่อเรียนจบทำงานได้ทันที ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ เพราะนักศึกษาฝึกปฏิบัติมาอย่างเชี่ยวชาญกับมืออาชีพ แต่ไม่ลืมความเป็นจิตสาธารณะ ต้องคืนกำไรสู่ชุมชน ด้วยการช่วยเหลือชุมชนที่อยู่รายรอบสถาบัน"กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวทิ้งท้าย

เครดิต : KomChadLuekOnline


phakdee.r 684 View