cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

มทร.สุวรรณภูมิ และ ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการด้านวิชาการ งานวิจัย ในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านในการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ  ในการผลิตบัณฑิตการวิจัยพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และบูรณาการ ในการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตในยุค 4.0 การวิจัยพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับบริษัท เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

เว็บไซต์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ https://coop.rmutsb.ac.th
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://register.rmutsb.ac.th

ภาพ/ข้อมูล ธงพร กิตติศุภคุณ   จัดทำโดย งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

suwasan.k 188 View