cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 7สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 7 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ในหัวข้อ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณอัจฉรา  วงษ์วานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด รูปแบบออนไลน์ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Zoom และเผยแพร่ผ่าน Facebook สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

phakdee.r 690 View