cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน แบบออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 5 ผลงาน และได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
1. ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 
ชื่อผลงาน การทดสอบประสิทธิภาพของหัวทิป Part No.237C0583040K3000
นักศึกษาเจ้าของผลงาน
นางสาวเปรมฤทัย เล็กประดิษฐ์ นายอภิวัฒน์ วุฒิ และนายอัมรินทร์ แบ่งส่วน 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น 
ชื่อผลงาน การปรับปรุงการทำงานของแผนกคัดไข่
นักศึกษาเจ้าของผลงาน
นายก้องเกียรติ แก้วเก้าดวง และนายภูวดลย์ ดาวเรือง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
จัดทำโดย  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

phakdee.r 675 View