cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี รองอธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบรางวัล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีการประกวดโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งหมด 13 ผลงาน 
ประเภทที่ 7 โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฎิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ
โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาร์ตจากแป้งพิซซ่าสำเร็จรูป
โดย นางสาวปริยากร  ธีระศาสตร์ และนางสาวรสริน  นิลสุขุม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รางวัลรองชนะเลิศ
โครงงานการพัฒนาระบบจองตรวจสุขภาพโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร    
โดย นายสหัสวรรษ  ดำหรื่อ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลชมเชย
โครงงานการตรวจสอบกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ
โดย นายชคัทพล สุขเสนีย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประเภทที่ 8 โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฎิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ
โครงงานการจัดการคลังเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของ บริษัทเจริญภัณฑ์ เบเกอรี่ จำกัด
โดย นางสาวอารีย์ลักษณ์  ภาคโพธิ์  และนางสาวอารียา  กิ่งทวยหาญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รางวัลรองชนะเลิศ
โครงงานการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง บริษัทศิลามาตรศรี จำกัด
โดย นางสาวสโรชา ลมูลศิลป์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลชมเชย
1. โครงงานการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
โดย นางสาวสิมากรณ์  พันธ์ไม้ศรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงงานคู่มือการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง โปรแกรม Rainbow Stock เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บและการเบิกจ่ายผิดพลาด ของบริษัท เอส.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
โดย นายพรพินิต เสตางกูล สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงงานแนวทางการจัดทำรายการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขาย
โดย นางสาวอาริตา  กายเพ็ชร์ และนางสาวศิริวรรณ  อำพร สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
4. โครงงานการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันตำรวจท่องเที่ยว “Tourist Police i lert U”
โดย นายณัฐนันท์ คงไพศาล สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์
ประเภทที่ 9 โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฎิบัติงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ
โครงงานอุปกรณ์ช่วยถอดและปรับตั้งแผ่นคลัตช์
โดย นายธีรภัทร ชื้นชู นายปริญญา  มีวีระสม นางสาวอำพร  ยิ่งยง และนายพริษฐ์  พรมดี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รางวัลรองชนะเลิศ
โครงงานอุปกรณ์ช่วยเรียงกระดาษ บริษัท ยูไทยคาร์ตอนส์ จำกัด
โดย นายภูวนาถ  เกิดคล้าย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รางวัลชมเชย
1. โครงงานแท่นอัดไฮดรอลิกขนาดพกพา
โดย นายนาวิน  จิ๋วแหยม และนายพงศกร  แก้วสาแสน สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. โครงงานอุปกรณ์เฉพาะที่ช่วยประกบตีนตะขาบรถแบคโฮ  
โดย นายกานต์  แต่งงาน และนายณฐกร  แก้วมรกต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
จัดทำโดย  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

phakdee.r 717 View