cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกับกรมการจัดหางาน

     สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานและแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ และการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลังจากสำเร็จการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางสาวทัตขวัญ  สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีงานทำ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน  และนายประทีป  ตั้งมนัสตรง ผู้จัดการฝ่ายบริหารภาคพื้นเอเชีย บริษัท CTI Group Worldwide, USA. อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ พิเศษด้านธุรกิจเรือสำราญ – วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  และการทำแบบทดสอบด้านอาชีพ

รูปภาพเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ <<

เว็บไซต์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ https://coop.rmutsb.ac.th
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://register.rmutsb.ac.th
รูปภาพเพิ่มเติมเพจสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ FB FANPAGE : facebook.com/cwierus
 
ข้อมูล สุภาพ โสมมนัสสา   จัดทำโดย งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

suwasan.k 38 View