cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีการประกวดโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 11 ผลงาน ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดังนี้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ผลงานของ นางสาวเปรมฤทัย  เล็กประดิษฐ นายอภิวัฒน์  วุฒิ และนายอัมรินทร์  แบ่งส่วน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชื่อผลงาน "การทดสอบประสิทธิภาพของหัวทิป Part No.237C0583040K3000"
ด้านสัมคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ได้แก่ผลงานของ นางสาวนงเยาว์  แสงเงิน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชื่อผลงาน "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท โตโยดะ (ประเทศไทย) จำกัด กรณีศึกษาโรงงานผลิตกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้"
และด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ได้แก่ผลงานของ นายก้องเกียรติ แก้วเก้าดวง และนายภูวดลย์ ดาวเรือง นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ชื่อผลงาน "การปรับปรุงการทำงานของแผนกคัดไข่"
โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
 อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ และมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักศึกษา

ประมวลภาพโครงการ

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


phakdee.r 701 View