cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้การต้อนรับ นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เพื่อพิจารณาการการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
จัดทำโดย  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

phakdee.r 757 View