cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 8สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 8 เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณวรรณพร เสถียรทิพย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคล บริษัท บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รูปแบบออนไลน์ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Zoom และเผยแพร่ผ่าน Facebook สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

phakdee.r 703 View