cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีการประกวดโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งหมด 12 ผลงาน

ประเภทที่ 7 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฎิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ
โครงงานผลของการชักนําให้เกิดรากในสตรอว์เบอร์รี่ 3 พันธุ์ ภายใต้สภาพปลอดเชื้อ โดย นางสาววลัยพรรณ ปั้นเกตุ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศ
โครงงานการศึกษาการสั่งงานของโปรแกรมช่วยในการออกแบบและผลิต ชิ้นงานจากแกร์ไฟต์ โดย นายณัฐนนท์ พัฒนาภรณ์ และนางสาวพรทิพา กุดวงค์แก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย
1.โครงงานระบบเบิกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอัตโนมัติบริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางสาวสุพิชญา ภาคีวุฒิ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ติดตามยานพาหนะด้วยระบบ IOT กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดไนซ์เซ็นเตอร์ออยล์ โดย นายครรชิต เทพทิพย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. โครงงาน ห้องแสดงนิทรรศการเสมือนจริงนำเสนอเกร็ดความรู้โขน รามเกียรติ์ ชุดมารทะนงสงคราม โดย นางสาวณัฐพร วงศ์จีรศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. โครงงานการศึกษาการติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ฉนวนก๊าซ GIS โดย นายนิกร นะตะ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประเภทที่ 8 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฎิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ
โครงงานการจัดการห้องแช่แข็งเพื่อลดการเสื่อมเสียคุณภาพของวัตถุดิบ บริษัท เจ๊เค็งฟู้ด จำกัด โดย นายนพรุจ สินเจริญ สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศ
โครงงานการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Brunch Paradiso ด้วยแอปพลิเคชั่น Lemon8 โดย นางสาวธารวิมล กาฬภักดี และ นางสาวศิรประภา ครูพิพรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์

ประเภทที่ 9 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฎิบัติงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ
โครงงานอุปกรณ์ถอดฝามอเตอร์ตัวเดินรถขุดรุ่น KX (Motor Cap Remover for Mini Excavator KX Model) โดย นายชารัตน์ กริ่มใจ นายนันทกร แสงแก้วสุข และนายกวิน นิ่มนนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศ
โครงงานการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ชินบุตร เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายเอกธณัช เปรมปราศัย สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย
1. โครงงานวงจรการทำงานระบบไฮดรอลิกส์ของตัวตะกาว โดย นางสาวผกามาศ สุขสมัย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์และอุตสาหกรรม

2. โครงงาน Line bot ระบบงาน IT Support องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ โดย นายอคิราภ์ สุคนธ์ นายศรุติพงศ์ เศรษฐกานต์ภัฏ นายจีราวัฒน์ สมบูรณ์ศักดิ์ และนายปิยภัสส์ โสภา สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
เว็บไซต์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ https://coop.rmutsb.ac.th
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://register.rmutsb.ac.th
รูปภาพเพิ่มเติมเพจสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ FB FANPAGE : facebook.com/cwierus
 
ข้อมูล ธงพร กิตติศุภคุณ   จัดทำโดย งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

suwasan.k 42 View