cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

ประโยชน์ที่ได้รับ


  • ได้ความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา

  • ได้ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

  • ได้สิทธิประโยขน์การลดหย่อนภาษี 2 เท่า (พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547)

  • ลดการจ้างพนักงานประจำ เพราะว่ามีนักศึกษาทำงานเสริมตลอดปี ซึ่งเป็นผู้มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะรับการพัฒนา

  • มีโอกาสของการเพิ่มมูลค่า หรือลดต้นทุนให้กับองค์กรได้

  • มีช่องทางการคัดเลือกพนักงานประจำที่พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ลดเวลาและต้นทุนในการรับสมัครและสอนงาน