cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

พันธกิจ วัตถุประสงค์


วิสัยทัศน์

          มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสนับสนุนการฝึกทักษะการปฏิบัติงานสู่วิชาชีพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในระดับชาติ นานาชาติ และสากล

 

นโยบาย

       1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพก่อนการทำงาน
       2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงการบูรณาการกับการทำงาน

 

พันธกิจ (Mission Statement) (ใหม่)

       1. การดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงการบูรณาการกับการทำงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
       2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมระหว่างการศึกษาและก่อนสำเร็จการศึกษา รวมทั้งการแนะแนวอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา
       3. ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการให้คำปรึกษาและประสานงานนักศึกษา คณะ คณาจารย์ สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

วัตถุประสงค์

       1. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานงานกับนักศึกษา คณะ คณาจารย์ สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
       2. ดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับนโนบายของราชการและมหาวิทยาลัย

       3. พัฒนาการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงการบูรณาการกับการทำงาน และพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา