register@rmustb.ac.th 0 3570 9086

พันธกิจ วัตถุประสงค์


พันธกิจ (Mission Statement)

1. กำกับดูแลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงการบูรณาการกับการทำงาน และการพัฒนาอาชีพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ประสานการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงการบูรณาการกับการทำงาน และการพัฒนาอาชีพ กับคณะ สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดหางานและประสานการจัดหางานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
4. จัดเตรียมความพร้อมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานให้กับนักศึกษา
5. การให้ความรู้การพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษา และศิษย์เก่า

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพของมหาวิทยาลัย