cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ


ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลด
  ข้อบังคับ  
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและปฏิบัติการสอน พ.ศ. 2566 
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)
  ระเบียบ  
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. 2552 File 1
or

File 2
  ประกาศ  
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา(กมอ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565 
  หลัเกณฑ์  
1 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองนักศึกษาซึ่งออกปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการสอน