cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ


ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2552
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. 2552