cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

คุณสมบัติของนักศึกษา


  • เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ โดยผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษานั้นและมีเวลาศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษา

  • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

  • ผ่านรายวิชาเตรียมความพร้อมหรือผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่น้อย ๓๐ ชั่วโมง

  • ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยสาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

  • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

         ***กรณีนักศึกษาขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกิจศึกษาประจำคณะเป็นผู้พิจารณาเป็นการเฉพาะรายตามความเหมาะสม