cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

ประโยชน์ที่ได้รับ


  • ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์วิชาชีพ ตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในก้องเรียน

  • ได้มีโอกาสเรียนรู้ลักษณะงานและเลือกงานในสายวิชาชีพของตนเองได้ถูกต้อง

  • ได้เสริมทักษะด้านการนำเสนอ การสื่อสารข้อมูล การมีมนุษยสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น

  • ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ จากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

  •  มีความพร้อมรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

  • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทำงานก่อนสำเร็จการศึกษามากกว่านักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

  • เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการทำงาน