cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

ข้อมูลบุคลากร


ผศ.ดร.ธนาพล สุขชนะ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์สราวุฒิ สิริเกษมสุข
รองผู้อำนวยการกำกับงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นางสาวกัสยา สุพล
นิติกรชำนาญการ
นายเทวัน พุ่มชะบา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวธงพร กิตติศุภคุณ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุภาพ โสมมนัสสา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายปิยะณัฐ เริงเกษกรรม
นักวิชาการศึกษา
นายสุวสันต์ กะมล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ