register@rmustb.ac.th 0 3570 9086

ข้อมูลบุคลากร


ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ประภาส กลับนวล
หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นางสาวธงพร กิตติศุภคุณ
นักวิชาการศึกษา
นายปิยะณัฐ เริงเกษกรรม
นักวิชาการศึกษา