cwie@rmutsb.ac.th 0 3570 9086

ข้อมูลบุคลากร


ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ประภาส กลับนวล
หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นางสาวกัสยา สุพล
นิติกรชำนาญการ
นางสาวแววตา สุขภิรมย์สันติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายเทวัน พุ่มชะบา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวธงพร กิตติศุภคุณ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุภาพ โสมมนัสสา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายปิยะณัฐ เริงเกษกรรม
นักวิชาการศึกษา
นายสุวสันต์ กะมล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ